Vytlačiť

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ako organizácia zamestnávateľov. Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom. Združenie svoju činnosť vykonáva pod názvom Zväz stavebných podnikateľov Slovenska alebo pod skratkou ZSPS.

Zväz je samostatnou právnickou osobou s právnou subjektivitou, ktorá sa spravuje stanovami registrovanými v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Operatívnu prácu ZSPS zabezpečuje Sekretariát spolu s odbornými komisiami a sekciami.

Zväz pôsobí na území Slovenskej republiky. Zväz v záujme plnenia svojich cieľov nadväzuje spoluprácu s inými zväzmi a záujmovými združeniami a to tak na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí. Za týmto účelom môže vytvárať spoločné vrcholové orgány zamestnávateľov v Slovenskej republike.

V záujme zvyšovania úrovne, kvality a efektívnosti podnikania a zvyšovania prestíže a dobrého mena ZSPS a jeho členov, prijala členská základňa Etický kódex ZSPS s jeho zásadami odbornými, súťažnými, spolupráce a riešenia sporov prostredníctvom Zmierovacého súdu.

Cieľom Zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti.

 

Hlavnými úlohami Zväzu v zmysle 35. Valného zhromaždenia ZSPS, ktoré sa konalo dňa 25. novembra 2020 sú:

 

Sektor 1. Verejné obstarávania stavebných prác

1.1     Posilniť nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie a podporiť jeho snahu o zvýšenie profesionality organizátorov verejného obstarávania.

1.2     Legislatívne:

1.3     Zaviesť do praxe, s využitím prostriedkov z technickej pomoci pre verejné obstarávanie, spracovanie vzorových typových riešení opakujúcich sa stavebných verejných zákaziek (napr. verejných priestorov, detských ihrísk, a pod.).

1.4     Zaviesť pravidlo jedného zápisu do obchodného registra.

1.5     Zmierniť administratívnu náročnosť registra partnerov verejného sektora, najmä zrušiť inštitút oprávnenej osoby, ako zbytočne zvyšujúci byrokratickú a ekonomickú záťaž uchádzačov v procese verejného obstarávania.

1.6     Podporiť  vznik a vybudovanie funkčného Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

 

Sektor 2. Legislatívne podmienky zhotovovania komplexných stavieb

2.1     Prostredníctvom stavebnej legislatívy v záujme zvýšenia kvality prípravy a realizácie stavieb

2.2     Urýchliť elektronizáciu stavebných úradov, prijať legislatívny rámec a technické štandardy elektronickej projektovej dokumentácie, stavebného denníka a komunikácie medzi stavebníkom, projektantom, zhotoviteľom stavby a stavebným úradom. K tomu pripraviť plán implementácie, vrátane vybavenia HW a preškolenia príslušného počtu osôb.

2.3     Vypracovať a naprieč politickým spektrom odsúhlasiť a schváliť dlhodobo záväzný a predvídateľný plán výstavby nadnárodnej, národnej a regionálnej technickej a dopravnej infraštruktúry a postupovať podľa neho bez ohľadu na to, aké politické zoskupenie je práve pri moci.

2.4     Vypracovať koncepciu implementácie BIM v SR a zahájiť implementáciu na národnej úrovni. Pripraviť krízový plán k zabezpečeniu schopnosti obstarávať nadlimitné zákazky v BIM od r. 2023 v zmysle smerníc EÚ.

2.5     Zásadne personálne posilniť odborné pozície na investorských organizáciách, zaviesť  manažérske riadenia investorských organizácií s plnými kompetenciami GR, vrátane výberu členov manažmentu.

2.6     Reformovať podporu nájomného bývania zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane:

 

Sektor 3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve

3.1     Akcentovať podporu komplexne vybaveným Centrám odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve.

3.2     Zaviesť systematické prognózovanie potrieb trhu práce a z neho vychádzajúce plánovanie výkonov škôl a optimalizovať sieť stredných škôl stavebného smeru v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi v stavebníctve.

3.3     Presadzovať špecifiká stavebníctva v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvyšovania atraktívnosti povolania a kredit stavbárskeho remesla.

3.4     Nastaviť systém celoživotného vzdelávania s jeho prepojením na trh práce a jeho systémové (viaczdrojové) financovanie, a v ňom tak, aby si časť nákladov spojených s financovaním ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov mohli zamestnávatelia započítať oproti daňovej povinnosti z príjmu právnickej osoby.

3.5     Koordinovať aktivity vzdelávacích inštitúcií so zástupcami zamestnávateľov pri tvorbe jednotlivých osnov vzdelávacích programov, aby sa stále tieto kurzy prispôsobovali potrebám trhu práce.

3.6     Zabezpečiť prostredníctvom gestorského ministerstva pre výstavbu a stavebníctvo zvyšovanie povedomia o štúdiu a o možnostiach uplatniteľnosti v stavebníctve.