Vytlačiť

Aké bude postavenie európskych inžinierov v roku 2024? Ako vidia svoju zodpovednosť inžinieri? Čo nám prinášajú nové stavebné predpisy?

Aj v kontexte týchto otázok sa niesla medzinárodná konferencia Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) pri príležitosti 30. výročia svojho obnovenia 10. júna 2022 v Palace Art Hotel Pezinok pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Andreja Doležala. Hlavnou témou Inžinierskeho dňa 2022 bolo Postavenie a zodpovednosť projektantov vo výstavbe, ktorej cieľom bolo poukázať na dôležitosť postavenia projektanta vo fázach prípravy, realizácie a prevádzky stavieb, na jeho povinnosti a kompetencie, ako aj zodpovednosť ďalších účastníkov vo výstavby.

Ako vysvetlil Klaus Thürriedl, prezident Európskej rady inžinierskych komôr: „Európski autorizovaní inžinieri sú vysoko uznávaní a rešpektovaní. Keď budeme túto našu funkciu aj naďalej dobre vykonávať vďaka nášmu vzdelaniu, praktickým skúsenostiam a nezávislosti, naša povesť autorizovaných inžinierov sa bude stále zvyšovať. Je dôležité, aby tento štandard neustále eskaloval.“

O význame zodpovednosti inžinierov v procese výstavby hovoril podpredseda SKSI, Ján Petržala, ktorý vysvetlil dôležitú úlohu zodpovednosti projektantov jednak z pohľadu uplatňovania a dodržiavania platných právnych predpisov a zodpovednosti vyplývajúcej zo zmluvných vzťahov: “ Inžinieri – projektanti stavieb sú predsa významným spôsobom účastní pri tvorbe všetkých stavieb a prostredia okolo nás, či už ide o stavby v ktorých žijeme, pracujeme, športujeme, chodíme za kultúrou alebo len tak relaxujeme. A samozrejme si uvedomujú aj zodpovednosť, ktorá im z tejto práce vyplýva.“ Spomenul tiež nemenej dôležité problémové oblasti s možným dopadom na činnosť projektanta a jeho zodpovednosť.

Ako funguje nový stavebný zákon v Českej republike priblížil Robert Špalek, predseda ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě): „Aj keď prijatie nového stavebného zákona má aj svoje nedostatky, vkladáme dôveru do súčasnej novelizácie, ktorá má presadiť ešte viac návrhov, ktoré naša komora navrhovala“.

Účastníci Inžinierskeho dňa 2022 sa viac dozvedeli priamo zo zdroja aj o pripravovaných zmenách nových stavebných predpisov, o ktorých rozprávala Viera Rajprichová z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Vysvetlila, o aké inštitucionálne zmeny pôjde, aké zmeny nás čakajú pri procesných postupoch, a ako sa posilní postavenie a zodpovednosť právnických a fyzických osôb vo výstavbe. V závere priblížila digitalizáciu agendy a jej elektronický výkon v pripravovaných lehotách.

Dôležitou súčasťou konferencie bola panelová diskusia, ktorá nadviazala na prednášky z prvej časti konferencie a rozprúdila dynamickú debatu medzi účastníkmi. Skupinu odborníkov v paneli zastupovali Vladimír Benko, predseda SKSI, Jaroslav Lexa, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie, Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Počas diskusie vysvetlili ambície uplatnenia stavebnej legislatívy v praxi a čo prinesie digitalizácia v stavebníctve„Tým, že pridáme nielen digitalizáciu v podobe BIM, ale aj prvky života v podobe ľudí, údaje o ekonomickej, sociálnej a inej vrstve, vytvoríme digitálne dvojča a to je to, kam mieri stavebný zákon,“ vysvetlil predseda Hypký digitálny informačný model budovy.

Inžiniersky deň 2022 vyvrcholil gala večerom, na ktorom komora odmeňovala svojich dlhoročných členov, predstaviteľov profesijných a partnerských organizácií zo Slovenska a zahraničia, zástupcov štátnej a verejnej správy, ako aj predstaviteľov akademickej obce a mediálnych partnerov, ktorým bolo odovzdaných sedemnásť strieborných medailí pri príležitosti 30. výročia obnovenia SKSI za ich významnú dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI, ako aj spoluprácu a reprezentáciu inžinierov v oblasti stavebníctva na Slovensku a v zahraničí. Dvom zahraničnými predstaviteľom komora udelila čestné členstvo a mimoriadnym komorovým ocenením – Zlatou medailou SKSI bol za svoje dlhoročné pôsobenie a aktivity v komore vyznamenaný profesor Dušan Majdúch.

Slávnostný ráz večera uzavrel krst novej reprezentatívnej publikácie Slovenské stavby storočia, ktorá týmto I. dielom vstúpila aj do života verejnosti.

Záver Inžinierskeho dňa 2022 účastníkom spestrila tanečná skupina Čarovné ostrohy svojím hudobným programom ROCKOM KROKOM ALEBO FOLKLÓR NATVRDO, ktorého autorom je jeden z členov komory stavebných inžinierov, Peter Živner – autorizovaný inžinier pre statiku stavieb.

Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre svojich členov a hostí už viacero Inžinierskych dní na rozličné aktuálne témy v oblasti stavebníctva. Tento jubilujúci ročník sa účastníci zhodli, že bol po odbornej, ako aj po kultúrnej stránke veľmi prínosný a obohacujúci.

Prevzaté z https://www.webnoviny.sk/aka-je-dolezitost-postavenia-a-zodpovednost-projektantov-vo-vystavbe/