ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

Bratislava, Heyrovského 13

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Citovický
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Pavol Citovický
Projektant stavebnej časti: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Hlavný zhotoviteľ: BELSTAV SK, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Alexander Poór
Stavebník: Vlastníci bytov a NP Heyrovského 13, Bratislava v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo
Dozorná činnosť: Ing. Michal Mládek
Stavebné náklady bez DPH: 446,076 tis. €

Obnova tohto samostatne stojaceho 12- podlažného vežového bytového domu je vzorovým príkladom hodným nasledovania jeho vysoko kvalitnej obnovy na všetkých úrovniach investičného procesu realizácie, počnúc kvalitným architektonickým a projektovým riešením architektonickej časti a stavebnej časti a stavebnou realizáciou tejto obnovy hlavným zhotoviteľom, ako aj rozhľadenosťou stavebníka, a tým názornou propagáciou idey takejto komplexnej obnovy bytových domov na Slovensku.

Pred obnovou domu, s ukončenou výstavbou v roku 1975 (konštrukčný systém T06B), do bytov zatekalo trhlinami v obvodovom plášti štítových stien a najmä škárami stykov obvodových panelov. Okrem toho dochádzalo aj k zatekaniu cez podlahové vrstvy lodžií a tým k degradácii betónovej stropnej dosky s koróziou betonárskej výstuže a vypadávaním betónovej hmoty.

Ochrana obvodového plášťa a súčasne prevencia pred ďalším rozšírením poruchy bola jeho zateplením kontaktným zateplovacím systémom s použitím tepelnej izolácie na báze penového polystyrénu EPS 70 a na báze minerálnej vlny Nobasil. Zateplila sa aj strecha a obnovili lodžie s výraznou degradáciou betónovej konštrukcie (najmä na obvode) a poruchy podlahových vrstiev vystupujúcich konštrukcií komplexnou opravou vrátane obnovy hydroizolácie.

Súčasťou obnovy budovy je aj nové farebné riešenie fasády, založené na kontraste sivej hmoty budovy s farebnou kompozíciou plechov, tvoriacich výplň zábradlia lodžii. Cieľom tohto farebného riešenia je, aby bol dom originálny, ľahko identifikovateľný, ale zároveň si zachoval aj pôvodnú formu a členenie.

Obnovené sú aj vstupné nadštandardne riešené spoločné priestory, napr.: anitvandal vstupný systém, kamerová kontrola vstupu a iné.

Ďalším predmetom obnovy bolo komplexné vyregulovanie vykurovacieho systému celej budovy a výmena jestvujúcich okenných otvorov v celej budove. Takáto príkladná komplexná obnova bytového domu nielenže chráni majetok vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale navyše ho aj zveľaďuje.

Foto: Mgr. Lujza Šmelíková

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie