ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

novostavba, Bratislava, Nám. Alexandra Dubčeka - Mudroňova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Karol Kállay, ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Karol Kállay
Projektant stavebnej časti: Ing. Stanislav Fekete
Hlavný zhotoviteľ: KONTI, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Valko
Stavebník: IPP SERVICES, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Peter Peško
Stavebné náklady bez DPH: 3,600 mil. €

Bratislavský podzemný štvorpodlažný parkovací dom je vydareným realizovaným investičným zámerom súkromného stavebníka (investora) výrazne kultivujúcim z rôznych hľadísk náročnú a exponovanú lokalitu hlavného mesta – pri národnej kultúrnej pamiatke Bratislavskom hrade - z hľadiska estetického a kultúrno-spoločenského a navyše mestský park na povrchu tejto podzemnej garáže má svoje prvenstvo prvého takéhoto mestského parku v Bratislave.

Investičný zámer vybudovať v Bratislave v svahovitom teréne na území pri tak významnej národnej kultúrnej pamiatke, akou je Bratislavský hrad, štvorpodlažný podzemný parkovací dom s 276 parkovacími miestami je v súlade s územným plánom zóny. Okrem základných požiadaviek spoločenskej potreby garáží naplnil stavebník aj ďalšie potreby obyvateľov a samotného mesta. Po dohode s Magistrátom Hlavného mesta Bratislavy sú súčasťou tejto stavby aj informačná kancelária pre turistov, verejné toalety, ktoré doposiaľ absentovali v tejto významnej lokalite, ako aj priestor pre občerstvenie a nevyhnutnou súčasťou takéhoto objektu, slúžiacim motoristom, je aj pripravovaná ručná umývacia linka áut. Vstup pre peších na pozemok tohto mestského parku je prakticky zo všetkých strán. Vo vnútornej časti pri hlavnom vstupe je priestor správy garáží. Vertikálne prepojenie schodiskom a výťahom je v prednej a zadnej časti parkovacieho domu.

Bonusy podzemného parkovacieho domu:

- je prevádzkovaný bez obsluhy, a to diaľkovou správou celej činnosti. Stavba a samotná prevádzka v nej je monitorovaná sústavou 32 kamier sústredených do jedného miesta dispečingu. Z tohto miesta dispečer je schopný vyriešiť na diaľku akýkoľvek problém, ktorý vznikne okrem mechanickej poruchy,

- mestský park s vyrastenou vysokou stromovitou zeleňou nad celým parkovacím domom,

- ventilácia systémom AIR JET je novým technickým riešením v celom parkovacom dome (plnohodnotne nahrádza už zastarané riešenie vzduchotechnických potrubí). Vzduchotechnické potrubia sú z hľadiska prevádzky a údržby veľmi náročné a nedokážu tak efektívne zabezpečiť dostatok výmeny vzduchu ako tento nový systém.

Opäť sa v plnom rozsahu potvrdilo, že akýkoľvek architektonicky, konštrukčne či stavebno-technicky náročný investičný zámer osvieteného stavebníka je schopná aj na Slovensku stavebná firma vo vysokej kvalite realizovať.

Foto: Martin Kállay

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie