Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

25. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční 

dňa 19. (utorok) marca 2019 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Otvorenie a schválenie programu

 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

 4. Informácia o členskej základni

 5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 1. 3. 2019

 6. Informácia o hlasovaní per rollam o uzneseniach k materiálom predloženým na 24. zasadnutie Prezídia ZSPS

 7. Program, scenár a materiály na 34. VZ ZSPS

 8. Aktivity ZSPS na  medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2019

 9. Návrh na zabezpečenie činnosti Prezídia ZSPS 

 10. Návrh na nového riaditeľa úradu ZSPS

 11. Rôzne