Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

23. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 15. (utorok) januára 2019 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Otvorenie a schválenie programu

 2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS

 3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

 4. Stav plnenia rozpočtu k 31.12. 2018

 5. Informácia o členskej základni

 6. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2019

 7. Informácia o hlasovaní per rollam:

  1. 7.1  K materiálom, ktoré boli predložené na 22. zasadnutie Prezídia ZSPS

  2. 7.2  Ku Kalendárnemu plánu ZSPS na rok 2019

 8. Rôzne