Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

18. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 15. (utorok) mája 2018 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30. 4. 2018

5. Informácia o členskej základni

6. Informácia o hlasovaní per rollam

7. Rozpracovanie Plánu hlavných úloh do práce komisií a pracovných skupín ZSPS

8. Návrh zmeny a doplnenia Interného predpisu ZSPS o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov – opakované prerokovanie

9. Rôzne