Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

16. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 13. (utorok) marca 2018 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Stav plnenia rozpočtu k 28. 2. 2018

5. Informácia o členskej základni

6. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2018

7. Informácia o hlasovaní per rollam

8. Rôzne