Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

teraz.sk | 22.9.2017 | Rubrika: Ekonomika - obstarávanie | Strana: 0 | autor: Tasr | Téma: Stavebné firmy

Bratislava 22. septembra (TASR) - Verejné obstarávanie potrebuje zmeny, ktoré naštartujú stavebný trh. Na nové vedenie Úradu pre verejné obstarávanie preto čaká viacero výziev a riešenie dlhodobých nedostatkov pri vypisovaných verejných súťažiach. Od ďalšieho  vývoja, ako zdôrazňuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik, priamo závisí aj situácia v slovenskom stavebníctve či pri významných infraštruktúrnych projektoch s vplyvom na celú spoločnosť.

Podľa neho nastupujúcim trendom vo verejnom obstarávaní je vyhodnocovanie ponúk na základe viacerých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tie zabezpečia výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá síce nemusí byť vždy najlacnejšia, no štátu sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých dát a vstupných informácií vyplatí najviac. Pri stavebných projektoch na Slovensku, na rozdiel od EÚ, sa zatiaľ stále kladie príliš veľký dôraz len na cenu požadovaného plnenia.

Zámerom je zmeniť myslenie a prax verejných obstarávateľov na Slovensku v tom, že celospoločenské benefity sú založené na širšom chápaní nákladov a úžitku, teda nielen z pohľadu najnižšej ponukovej ceny. Nové prístupy k verejnému obstarávaniu inovácií, smart riešení, projektových prác, inžinierskych služieb a ďalších duševných činností sú nesmierne dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti Slovenska naprieč globálnou konkurenciou krajín.

"Pokiaľ Slovensko nezačne aj vo verejnom sektore reálne využívať inovatívny potenciál uchádzačov a preferovať skutočne najlepšie riešenia, zahadzuje významný konkurenčný potenciál. Praktické uplatňovanie nových postupov vo verejnom obstarávaní je o to dôležitejšie v situácii, keď sa Slovensko uchádza o členstvo v elitnej skupine štátov EÚ," apeluje Kováčik.

Stavebníctvo je jednou z najdôležitejších oblastí verejného obstarávania z pohľadu počtu aj finančného objemu vypisovaných súťaží a pritom súčasne tiež najkomplikovanejšou. Proces od prípravy projektu až po jeho realizáciu trvá niekedy aj viac ako 10 rokov a nie je možné si dielo vopred "ohmatať" či porovnať jeho skutočné parametre ako u výrobku, pretože má ešte len vzniknúť. Preto nie je možné v takýchto obstarávaniach jednoducho aplikovať mechanizmy fungujúce pri obstaraní tovarov alebo jednoduchých služieb. Ignorovanie týchto princípov malo na svedomí fatálne dôsledky u niektorých projektov na Slovensku, tvrdí Kováčik.

Posledné údaje potvrdzujú, že slovenské stavebníctvo naďalej čelí poklesu produkcie, ktorý v júni 2017 medziročne dosiahol 0,5 %. Išlo o druhý najhorší výkon naprieč krajinami Európskej únie, hneď po Rumunsku. Najvýraznejšie rástlo stavebníctvo v Maďarsku (27,2 %), Slovinsku (21,2 %) a Švédsku (17,3 %).

Opakujúce sa nedostatky u obstarávateľov vo verejnom obstarávaní vníma ZSPS ako jednu z príčin spomalenia výstavby. Bez kvalitnej súťažnej dokumentácie nie je možné správne určiť rozsah a ďalšie parametre požadovaných prác. Problém vznikne, ak víťazná ponuka - hoci je cenovo najnižšou - napokon nie je v súlade s tým, aké stavebné dielo malo vzniknúť. Zlepšenie kvality prípravy verejných súťažných podkladov by znížilo nejasnosti stavebných, ako aj projekčných firiem pri vypracovávaní ponúk.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

netky.sk | 21.9.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Bratislava - Na nové vedenie Úradu pre verejné obstarávanie čaká viacero výziev a riešenie dlhodobých nedostatkov pri vypisovaných verejných súťažiach. Od ďalšieho vývoja priamo závisí aj situácia v slovenskom stavebníctve či pri významných infraštruktúrnych projektoch s vplyvom na celú spoločnosť.

Nastupujúcim trendom vo verejnom obstarávaní je vyhodnocovanie ponúk na základe viacerých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tie zabezpečia výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá síce nemusí byť vždy najlacnejšia, no štátu sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých dát a vstupných informácií vyplatí najviac.

"Pri stavebných projektoch na Slovensku - na rozdiel od EÚ - zatiaľ stále kladieme príliš veľký dôraz len na cenu požadovaného plnenia," hodnotí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Zámerom je zmeniť myslenie a prax verejných obstarávateľov na Slovensku v tom, že celospoločenské benefity sú založené na širšom chápaní nákladov a úžitku, teda nie len z pohľadu najnižšej ponukovej ceny. Nové prístupy k verejnému obstarávaniu inovácií, smart riešení, projektových prác, inžinierskych služieb a ďalších duševných činností sú nesmierne dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti Slovenska naprieč globálnou konkurenciou krajín.

"Pokiaľ Slovensko nezačne aj vo verejnom sektore reálne využívať inovatívny potenciál uchádzačov a preferovať skutočne najlepšie riešenia, zahadzuje významný konkurenčný potenciál. Praktické uplatňovanie nových postupov vo verejnom obstarávaní o to dôležitejšie v situácii, keď sa Slovensko uchádza o členstvo v elitnej skupine štátov EÚ," apeluje P. Kováčik.

Stavebníctvo je jednou z najdôležitejších oblastí verejného obstarávania z pohľadu počtu aj finančného objemu vypisovaných súťaží, a pritom súčasne tiež najkomplikovanejšou. Proces od prípravy projektu až po jeho realizáciu trvá niekedy aj viac ako 10 rokov a nie je si možné dielo vopred "ohmatať" či porovnať jeho skutočné parametre ako u výrobku, pretože má ešte len vzniknúť.

Preto nie je možné v takýchto obstarávaniach jednoducho aplikovať mechanizmy fungujúce pri obstaraní tovarov alebo jednoduchých služieb. Ignorovanie týchto princípov malo na svedomí fatálne dôsledky u niektorých projektov na Slovensku.

Posledné údaje potvrdzujú, že slovenské stavebníctvo naďalej čelí poklesu produkcie, ktorý v júni 2017 medziročne dosiahol 0,5 percenta. Išlo o druhý najhorší výkon naprieč krajinami Európskej únie, hneď po Rumunsku. Najvýraznejšie rástlo stavebníctvo v Maďarsku (27,2 %), Slovinsku (21,2 %) a Švédsku (17,3 %).

Slovenské mestá si dnes hľadajú formy rozvoja, pri ktorých im čoraz viac budú oporou inovácie a moderné formy riadenia. Koncept takzvaných "smart cities" sa prirodzene dotýka aj sféry stavebných podnikateľov. "Stavební podnikatelia vidia mestá a štát najmä ako partnera pri rozvojových zámeroch, a teda nielen ako subjekty verejných tendrov," hodnotí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik (na obr. vpravo, vľavo Vladimír Jurík).

"Náš záujem o intenzívny rozbeh smart cities je prirodzený. Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že okrem nesporného pokroku moderných technológií určite prinesú aj stavebné projekty, ktoré rozšíria pracovné príležitosti najmä pre malé stavebné firmy v regiónoch. A práve tie tvoria väčšinu slovenského stavebníctva," ozrejmil P. Kováčik.

V dňoch 26. - 30. júna 2017 sa uskutočnila "Letná škola Smart Cities 2017". Podujatie bolo zorganizované Slovenským Smart Cities klubom, Združením miest a obcí Slovenska a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

"Teší nás, že prebehlo aj za účasti zástupcov ZSPS. Stavebníctvo výrazne celosvetovo napreduje a je nevyhnutné, aby sme na Slovensku držali krok s dobou. Dlhodobo upozorňujeme, že optimálny stav nastáva vtedy, keď stavebný podnikateľ dokáže za zdravých podmienok zabezpečiť nielen pokrytie všetkých oprávnených nákladov, ale aj technický a personálny rozvoj," zdôrazňuje P.Kováčik.

Severské krajiny sú v oblasti smart cities dlhodobo na popredných miestach.

Každoročne na vedu, výskum a inovácie využívajú tri až štyri percentá HDP.

V súčasnosti sa zároveň radikálne mení filozofia konceptu inteligentných miest: Do popredia sa už pri samotnej výstavbe dostáva obyvateľ, pričom je v značnej miere regulovaná otázka individuálnych dopravných prostriedkov. Dopravná infraštruktúra má slúžiť v maximálnej miere potrebám obyvateľom a nie aby sa obyvatelia prispôsobovali technickej stránke dopravnej infraštruktúry. Podujatie splnilo svoj cieľ a zapojení zástupcovia samospráv a organizácií mali možnosť oboznámiť sa s konceptom budovania inteligentných miest v Švédskom kráľovstve a čiastočne aj v Dánskom kráľovstve.

Zaujímavým príkladom je švédsky Göteborg s projektom Zelené mesto, ktorý prebieha už takmer desaťročie.

Mení nielen tvár mesta, ale pozitívne zasahuje najmä do myslenia ľudí a tí sa stávajú súčasťou rozhodovania o budúcnosti mesta. Developeri spolupracujú s odbornými útvarmi mesta už na začiatku investičných zámerov.

V ďalšom severskom Malmö sa dominantou mesta stala budova Turning Torso.

Mestu sa podarila premena nefunkčného brownfieldu - bývalej lodenice - na funkčné obytné, administratívne priestory, prepojené parkom s univerzitou.

Foto popis| Laureát vlaňajšej Ceny verejnosti - Pešia a cyklistická lávka, Sulín - Muszyna-Zegiestów od ateliéru zerozero

Hospodárske noviny | 12.9.2017 | Rubrika: Spravodajstvo | Strana: 3 | autor: Matej Vanoch Chn | Téma: Stavebné firmy

DOPRAVA l Na úseku pracujú už roky. V prípade veľkého zvýšenia celkovej sumy hrozí, že nám Brusel nepreplatí náklady.Bratislava - Tunelom Čebrať mali už tri mesiace jazdiť autá. Taký bol aspoň pôvodný plán ministerstva dopravy. Ešte v januári však upravila Národná diaľničná spoločnosť svoj odhad dokončenia úseku D1 Hubová - Ivachnová na rok 2019 a podľa posledných informácií sa nestihne ani tento termín. "Prebiehajú rokovania so zhotoviteľom o zmluvných možnostiach pokračovať v realizácii diaľnice. Predbežný odhad ukončenia realizácie je december 2021," oznámili diaľničiari. Okrem termínu dokončenia zostáva nevyjasnenou otázkou aj celková suma. V prípade, že dodatočné náklady presiahnu polovicu vysúťaženej sumy, dokonca hrozí, že nám Brusel nič nepreplatí a financie bude musieť zabezpečiť štát.


STV1 | 31.7.2017 | 19:00 | Relácia: Správy RTVS | Téma: Stavebné firmy

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka


--------------------


Výstavba diaľničného obchvatu Bratislavy s rýchlostnou cestou v smere na južné Slovensko by sa mala začať v auguste. Je to viac ako 14 mesiacov od podpisu zmluvy. PPP projekt už má i dispozícii všetky chýbajúce povolenia. Stavebný megaprojekt však podľa informácií RTVS naráža na ďalší problém.  Slovenským stavebníkom údajne ponúkajú príliš málo a tak odmietajú na projekte spolupracovať.pluska.sk | 28.7.2017 Strana: 0 | autor: Autor: PR článok | Téma: Stavebné firmy

Nekompetentne pripravené verejné obstarávanie spolu s podozrením na obchádzanie zákona sa najnovšie ukázalo ako problém v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Celkovo až 9 z 15 súťaží na rekonštrukciu ciest vyhrala spoločnosť, ktorá ich nie je schopná realizovať. Ide o jasný príklad neodbornosti na strane obstarávateľa v kombinácii s nedodržiavaním pravidiel v zmysle zákona, uvádza iniciatíva Fórum stavebných investícií.

Chýbajúca odbornosť a prehľad o pracovnom a cenovom trhu na strane obstarávateľov spôsobí časový sklz pri oprave ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji. "Nekorektné nastavenie cien pritom môže odradiť stavebné spoločnosti od účasti v súťažiach, čo sa ukázalo aj v tomto prípade. Deformuje sa tak konkurenčné prostredie a vytvára priestor pre firmy, ktoré by v transparentnej a férovej súťaži za žiadnych okolností nemohli obstáť," konštatuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik zastupujúci iniciatívu Fórum stavebných investícií.

pravda.sk | 29.6.2017 | Rubrika: Komerčné správy - Ostatné | Strana: 0 | autor: PR servis | Téma: Stavebné firmy

Nastupujúcim trendom vo verejnom obstarávaní je vyhodnocovanie ponúk na základe viacerých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tie zabezpečia výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá síce nemusí byť vždy najlacnejšia, no štátu sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých dát a vstupných informácií vyplatí najviac. Pri stavebných projektoch na Slovensku zatiaľ stále kladieme príliš veľký dôraz len na cenu požadovaného plnenia, poukazuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Eurostav | 28.6.2017 | Rubrika: Infoservis | Strana: 131 | Téma: Stavebné firmy

Využitie skúseností projektantov a expertov z akademického prostredia pomáha šetriť financie daňových poplatníkov. Príkladom je oprava 50-ročného mosta cez priehradu Ružín na rieke Hornád. Havarijný stav mosta sa podarí vyriešiť s výraznou úsporou finančných prostriedkov. Košický samosprávny kraj pôvodne očakával cenu 7 miliónov eur, no každá spomedzi troch oslovených stavebných firiem ponúkla cenovú ponuku nepresahujúcu polovicu tejto sumy. Najnižšiu cenu napokon ponúkla stavebná firma Strabag s. r. o. s výrazným cenovým rozdielom v prospech investora, teda Košického samosprávneho kraja. Ponúknutá cena 1,65 milióna eur nedosiahla ani štvrtinu pôvodne predpokladanej hodnoty zákazky.

Eurostav | 28.6.2017 | Rubrika: Diskusné fórum | Strana: 36 | autor: redakcia | Téma: Stavebné firmy

Inovácie znamenajú napredovanie nielen pre stavebné firmy - či už ide o výrobcov, projektantov alebo realizátorov. Primárny úžitok by znej mala mať v prvom rade samotná stavba. O posune k vyššej energetickej efektívnosti niet pochýb. Ako je to však s kvalitou realizácie, bezpečnosťou stavieb či efektivitou práce? "Havarijné" kauzy z minulých rokov nehovoria úplne presvedčivou a jednoznačnou rečou. Preto sme sa touto otázkou obrátili na kompetentných z praxe.

spravy.pozri.sk | 22.6.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Pozitívna ekonomická situácia krajiny vytvára podmienky pre ohlasovanie nových investícií privátneho sektora, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj slovenského stavebníctva. Popri ambíciách súkromných investorov však nesmieme zabúdať na inžinierske stavby, akými sú diaľnice, rýchlostné cesty či modernizácia železničných koridorov. Zaujímavosťou je, že v roku 2016 sa zvýšil počet vydaných stavebných povolení na území Slovenska zhruba o tretinu. Ide teda najmä o dôsledok zvýšenej aktivity privátneho sektora, uvádza ZSPS.

"Skúsenosti ukazujú, že práve stavby dopravnej infraštruktúry sú nevyhnutné, ak hovoríme o príchode nových zmysluplných investícií do menej rozvinutých regiónov či mobilite pracovnej sily, Bez dobudovanej siete diaľnic a kapacitných komunikácií do menej rozvinutých regiónov Slovenka môžeme o ich priemyselnom, či turistickom rozvoji len snívať." uvádza prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik..
Nedostatky diaľnic a rýchlostných ciest naprieč Slovenskom potvrdzuje vnímanie bežných ľudí. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry TNS je až polovica Slovákov nespokojných s rozvojom dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Pre 40 % oslovených nie je uspokojivé ani tempo výstavby nových ciest za posledných desať rokov.

Vyskúmané dáta vypovedajú jasnou rečou o tom, že diaľnice či železnice by mali byť prioritou pri hľadaní finančných zdrojov na ich výstavbu. "V situácii, kedy stále nemáme dobudovanú základnú cestnú infraštruktúru, neprichádzajú do úvahy žiadne alternatívne, v praxi neoverené riešenia. Dnes tvoria európske peniaze približne 80 % všetkých verejných investícií na Slovensku. Je verejne známe, že dotácie z eurofondov tak ako ich dnes poznáme, po roku 2020 skončia. Odborníci ZSPS sa už dnes na medzinárodnej úrovni podieľajú na kreovaní vhodných finančných a investičných modelov pre projekty. Na Slovensku taktiež potrebujeme jasný plán, ktorý bude konzultovaný s ekonomickými a investičnými expertmi a odpovie na otázku, za použitia akých finančných a investičných nástrojov sa bude stavať do budúcna," zdôrazňuje P. Kováčik.

Rok 2017 bude kľúčovým z hľadiska prípravy a výstavby viacerých dôležitých dopravných projektov, očakáva Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

"Z pohľadu aktuálnych trhových očakávaní sme optimisti. Na stole však stále zostáva veľa expertnej práce, či už z hľadiska nedostatkov v legislatíve, chýbajúceho záväzného plánu výstavby dopravnej infraštruktúry alebo využívania motivačných pravidiel verejného obstarávania. Tak aby štát v rámci súťaží kládol väčší dôraz na inovácie, technologické riešenia, kvalitu a spoľahlivosť stavebných firiem," avizuje prezident ZSPS P. Kováčik.
Súčtový hodnota zákaziek zverejnených vo vestníku verejného obstarávania dosahuje od januára do apríla 2017 porovnateľné hodnoty s minulým rokom (nárast 2,4 %), ukázala analýza CEEC Research. Dôvodom je však výrazný vplyv veľkej zákazky v hodnote 305 miliónov eur zadávanej ŽSR na modernizáciu železničnej trate smerujúcej z Bratislavy do Česka.

Podobný "skokový" vplyv vidíme aj pri zákazkách, ktoré boli ukončené a zadané v priebehu prvých štyroch mesiacov roka 2017. Konkrétne ide o úsek diaľnice D1 pri Prešove v sume 356 miliónov eur. Objem verejných obstarávaní tak v sledovanom období narástol o viac než tretinu.

"Počas roka chceme ešte viac zdôrazňovať tému podpory štátu pre podnikanie v stavebníctve. Multiplikačné efekty v ekonomike fungujú, a tak investície do infraštruktúry priamo urýchľujú rast ekonomiky Slovenska, vytvárajú priestor na vyšší sociálny štandard zamestnancov či technologický rozvoj. To samozrejme vytvára ďalšie a ďalšie prínosy pre hospodárstvo," popisuje P. Kováčik.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) je nezávislá organizácia zamestnávateľov, ktorá už od roku 1990 združuje odborníkov a podniky všetkých veľkostí pôsobiace v bytovom, nebytovom a inžinierskom stavebníctve. Ako nepolitická inštitúcia aktívne prispieva k vytváraniu vhodného podnikateľského prostredia a konštruktívnej celospoločenskej diskusii o stavebníckom sektore.

článok na webe

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie