ČO PRINIESLA 3. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA?

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

 Eurostav | 10.11.2017 | Rubrika: Aktuálne | Strana: 5 | autor: Ing. Tomáš Funtík, PhD. Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. | Téma: Stavebné firmy

Dnes sa BIM, respektíve informačné modelovanie stavieb, stáva témou číslo jeden a rezonuje naprieč stavebným trhom. Cítime stúpajúci záujem o túto tému nielen projekčných kancelárií, ale aj u zhotoviteľov, investorov, dodávateľov stavebných materiálov a správcov budov, ale aj u poisťovní, bánk a orgánov verejnej správy. Osobitú, ale neodmysliteľnú skupinu tvoria zástupcovia zo školstva, kde možno tiež konštatovať za posledný rok progres. Dôkazom stúpajúceho záujmu o túto tému bol aj počet účastníkov 3. Národnej BIM konferencie Slovensko, ktorá sa konala 19. 10. 2017 v kongresovej sále SLSP a jej organizátormi boli už tradične Vydavateľstvo EUROSTAV a BIM asociácia Slovensko.Na 3. Národnej BIM konferencii Slovensko sa zúčastnilo vyše 250 odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry.


Organizátorov konferencie takýto veľký záujem potešil a je zrejmé, že sa z tohto podujatia pomaly stáva platforma pre stretnutie odborníkov na zdieľanie najnovších poznatkov na poli implementácie BIM do stavebnej praxe.


Cieľom organizátorov bolo zabezpečiť kvalitné programové obsadenie na medzinárodnej úrovni pre rozmanité spektrum poslucháčov. Každým rokom je úloha kompozície programu zložitejšia, nakoľko publikum tvoria odborníci z rôznych oblastí a navyše s rôznou úrovňou poznania BIM. V súlade s diverzitou účastníkov bol formovaný a prispôsobený aj odborný program.


V programe nechýbali viaceré prezentácie, ktoré sa týkali využitia BIM na konkrétnych projektoch zo Slovenska, čo je tiež dôkazom napredovania implementácie BIM do stavebnej praxe na Slovensku.


Celkovo sa predstavilo 12 prednášateľov, z čoho boli siedmi zo Slovenska, 2 prednášatelia z Nemecka a po jednom prednášateľovi z Českej republiky, Maďarska a Veľkej Británie. Príspevky zahŕňali skúsenosti z rôznych oblastí životného cyklu stavby. Zároveň možno konštatovať, že v tomto ročníku bolo oveľa viac príspevkov, ktoré poukazovali na konkrétne príklady využitia BIM v stavebnej praxi ako po minulé roky, kedy bolo viac prezentácií zameraných na teóriu okolo využívania BIM.Odborný program konferencieOdbornú časť programu otvoril viceprezident BIMaS Tomáš Funtík, ktorý prezentoval aktuálnu správu o stave implementácie problematiky BIM na Slovensku a činnostiach BIM asociácie za ostatný rok. Do prieskumu o aktuálnom stave sa zapojilo takmer 2 500 respondentov, z ktorých boli najväčšou mierou zastúpení projektanti a architekti (58,5 %), druhou najpočetnejšou skupinou boli zástupcovia zhotoviteľov (27,6 %). Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu dnes aktívne využíva BIM pri výkone svojej činnosti v praxi 22 % v oblasti pozemného staviteľstva a 7 % v oblasti inžinierskeho staviteľstva. Ďalším prednášajúcim bol obchodný riaditeľ firmy HESCON Tomáš Jaborník, ktorý venoval prednášku chybným rozhodnutiam v oblasti zabezpečenia kvality projektov a vyzval všetkých k otvorenej spolupráci a využitiu BIM nielen na 3D modelovanie, ale ako nástroj na efektívnu prácu.


Problematiku BIM Execution Plan (BEP) priblížil James Parsons-Moore zo spoločnosti GRAITEC. Na konkrétnych prípadoch vysvetlil, ako postupovať pri zostavení tohto dôležitého dokumentu.


Poukázal na benefity a fakt, že bez jasne zadefinovaných pravidiel sa celý proces tvorby a výstavby projektu predlžuje. Tejto problematike sa venoval vo svojom príspevku aj Tomáš Čermák z OBERMEYER HELIKA, ktorý prezentoval viacročnú prácu v oblasti prípravy štandardov na zadefinovanie spoločného dorozumievacieho jazyka medzi objednávateľom a dodávateľom. Praktické ukážky a realizácie projektov menšieho rozsahu v BIM prostredí prezentovali Tomáš Gúcky zo spoločnosti VISIA a Gergely Korpos, implementačný manažér GRAPHISOFT.


Obaja samostatne predstavili tvorbu komplexného modelu s využitím viacerých softvérov so zameraním sa na objektovú výmenu prostredníctvom IFC. Kategóriu projektov, ktoré možno opísať ako rozsiahle implementácie BIM, zastupovali Michal Pasiar s prednáškou o projekte N!DO, Filip Kellenberger zo spoločnosti HB REAVIS s prednáškou o výstavbe Stanice NIVY, ďalej Radoslav Vlkovič, BIM manažér v GFI s projektom SKY PARK by Zaha Hadid a Lukáš Zelený zo spoločnosti SIEBERT+TALAŠ s prezentáciou viacerých väčších projektov, ktoré spracovávali v BIM. V rámci technologickej časti odborného programu prezentoval Bernhard Wieser z DOKA vzťah BIM k návrhu debnenia.


Počas prednášky poukázal na výzvy, ktoré prináša výmena dát a časté zmeny projektu a tiež priblížil konkrétne realizácie v oblasti monolitických konštrukcií. Poslednou prednáškou tohto ročníka BIM konferencie boli príklady zo sveta inovatívnych technológií, ktoré sa čoraz častejšie používajú v stavebnom odvetví.


Túto pútavú prezentáciu predniesol Leif Granholm, BIM ambasádor spoločnosti TRIMBLE.
Všetky prezentácie boli z nášho pohľadu veľmi prínosné a pútavé. Navyše v porovnaní so zahraničnými akciami podobného typu si dovoľujeme tvrdiť, že spĺňali tie najprísnejšie kritériá.Ako zdynamizovať zavedenie BIM do praxe?Dlhodobo vnímame požiadavku z praxe, kde sa rieši otázka pripravenosti štátu, resp. odborných združení na implementáciu BIM na Slovensku. Preto organizátori pripravili aj panel, do ktorého pozvali zástupcov rozhodujúcich inštitúcií, ktoré majú napomáhať implementácii BIM do praxe. Pozvanie prijali Ing. Alena Ohradzanská z MDV SR, Ing. Ľudmila Kratochvílová
z MPO CZ, prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. za SKSI, Ing. arch. Kornel Kobák za SKA a Ing. Pavol Kováčik, MBA za ZSPS. Šesticu diskutujúcich dopĺňal prezident BIM asociácie Slovensko - Ing. arch. Michal Pasiar.


Panelová diskusia priniesla pohľad na hlavné problémy pri zavádzaní BIM do stavebnej praxe. Konštatujeme, že najväčšou prekážkou sú chýbajúce štandardy a postupy. Širšej implementácii BIM ale bránia aj problémy s ľudskými kapacitami, najmä so schopnosťou resp.
motiváciou jednotlivých profesií pracovať v 3D parametrickom prostredí a neopomenuteľnou bariérou je nedostatočná, prípadne neexistujúca požiadavka objednávateľa.


Viac info o konferencii nájdete na 

www.vydavatelstvoeurostav.sk/ konferencie a www.bimas.sk

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie