Nekvalitné súťažné podklady predražujú a spomaľujú výstavbu

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

hlavnespravy.sk | 5.5.2017 Strana: 0 | autor: HSP/Foto:Facebook-ZSPS | Téma: Stavebné firmy

Zlepšenie kvality prípravy verejných súťažných by znížilo nejasnosti stavebných firiem pri vypracovávaní ponúk, konštatuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Diaľnice či rýchlostné cesty sú investíciou na dlhé obdobie, a tak nesmie chýbať dôraz na kvalitnú prípravu projektov.LogoZa hodnovernosť jednotlivých položiek stavebných prác a ich cenu dnes prioritne zodpovedajú stavebné firmy. Ich úroveň skutočnej odbornosti a spôsobilosti sa ale paradoxne pri verejnom obstarávaní často neskúma, upozorňuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)."Kvalifikovanejšia firma zohľadní aj informácie a okolnosti, ktoré mohol iný uchádzač prehliadnuť. Výsledkom je vyššia cena takejto ponuky a faktické znevýhodnenie stavebnej firmy, ktorá postupovala pri naceňovaní precíznejšie," popísal prezident ZSPS Pavol Kováčik na konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2017.Objavujú sa prípady, kedy sú súťažné podklady nedostatočne pripravené a chýba jasné zadanie predmetu zákazky, teda napríklad novej rýchlej cesty či inej dopravnej infraštruktúry. "Rovnako chýbajú jednoznačné pravidlá pre určovanie cien na základe záväzného kalkulačného vzorca," dopĺňa P. Kováčik. Ten by umožnil vytvoriť prehľadné výstupy pri jednotlivých ponukách, ktoré by dokázal štát efektívne a transparentne skontrolovať.Riešením je kompetentná prípravaZ dôvodu nekompetentnosti na strane obstarávateľa sa stáva, že súťažné podklady nie sú dostatočne pripravené. Dôsledkom je, že uchádzači sú nútení počas prípravy ponuky žiadať obstarávateľa (štát), aby doplnil alebo prepracoval súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie."Vzhľadom na čas a náklady na prípravu ponuky sa uchádzačom podarí odhaliť len časť nedostatkov skrytých v nekvalitne pripravených podkladoch. Obstarávateľ v prevažnej miere odpovedá obligátnou vetou: platia súťažné podklady," komentuje P. Kováčik, prezident ZSPS.Bez kvalitnej súťažnej dokumentácie nie je možné správne určiť rozsah požadovaných prác. "Logicky tak ani štát nedokáže posúdiť kvalitu ponúk. Problém vznikne, ak víťazná ponuka - hoci je cenovo najnižšou - napokon nie je v súlade s tým, aké stavebné dielo malo vzniknúť," upozorňuje P. Kováčik.Ceny by sa podľa odborníkov ZSPS mali zároveň stanovovať ku termínu podania ponuky. "Dôležité je pritom vopred myslieť na ich zmenu v priebehu času," dodáva P. Kováčik.Analýza: Prepad v stavebníctve pokračujeOpakujúce sa nedostatky vo verejnom obstarávaní sú jednou z príčin spomalenia výstavby. V prvom štvrťroku 2017 dostali stavebné firmy zadané najmenšie množstvo verejných obstarávaní za posledných päť rokov, uvádza štúdia vypracovaná analytickou spoločnosťou CEEC Research. Od januára do marca 2017 ide celkovo o 135 ukončených verejných obstarávaní v celkovej hodnote 111 miliónov eur.Ako reakciu na nepriaznivý vývoj slovenského stavebníctva predstavil ZSPS v marci 2017 iniciatívu "Fórum stavebných investícií" (FSI). Jedným z hlavných zámerov je apelovať na štát v súvislosti s chýbajúcim záväzným plánom výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ďalšej dopravnej infraštruktúry. Len za takýchto okolností dokážu stavebné firmy efektívne plánovať a naplno využívať dostupné kapacity. Cieľom expertov je prispieť k tomu, aby sme budovali diaľnice a rýchlostné cesty na základe uvážených rozhodnutí s úžitkom pre všetkých motoristov.Redakciu informoval Peter Steigauf.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie