Problémy v slovenskom stavebníctve

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Problémy v slovenskom stavebníctve
Rádio Slovensko
| 28.3.2017 | 12:27 | Relácia: Z prvej ruky |

Reláciu si môžete vypočuť v archíve RTVS https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/641685


Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Ozvali sa stavbári, trápi ich pokles stavebnej produkcie, trhová neistota či nezáujem mladých o stavebné profesie. A to nie je všetko. Zaostáva podľa nich predovšetkým nová výstavba na Slovensku, hlavne cesty a železnice. Upozorňujú na problémy v školstve, naozaj na malý záujem vôbec sa prihlásiť na takýto odbor. Máme už aj skúsenosť s tým, že chýbajú zväčša tie nízkokvalifikované profesie, nahrádzajú ich stavebné firmy dovozom pracovníkov zo zahraničia? A čaká sa na nový zákon, pretože doteraz platí norma z roku 1976. O tom dnes budeme diskutovať v Z prvej ruky, pozdravuje vás Martin Strižinec. V štúdiu je so mnou štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby, Peter Ďurček, pekný deň vám želám.

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Dobrý deň.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
A cez telefón sa spájame s prezidentom ZväzustavebnýchpodnikateľovSlovenska, pánom Pavlom Kováčikom. Pozdravujem aj vás, pekný deň.

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Dobrý deň vám, aj poslucháčom.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Pán Kováčik, keď sa tak človek pozrie po okolí, tak všade vidí nejaký žeriav a zdá sa, že stavať sa naozaj stavia. Čo sa teda stavia a čo sa nestavia, čo vás trápi?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Ďakujem pekne. Takže stavebníctvo napriek tomu, že ekonomika už niekoľko rokov po kríze v rokoch 2010-11 rastie, tak stavebníctvo za posledné dva roky nám začína klesať a za posledný rok, od roku 2016, počas celého roka až doteraz nám v podstate kontinuálne klesá. A ten pokles je zapríčinený pri hlbšej analýze predovšetkým novou výstavbou a predovšetkým veľkými infraštruktúrnymi stavbami alebo takmer výhrade veľkými infraštruktúrnymi stavbami. A to napriek tomu, že všetky oficiálne vládne vyhlásenia, či už predchádzajúcej vlády alebo súčasnej vlády hovoria niečo iné. A my vnímame tu rozpor, zatiaľ čo sme boli vyzývaní, aby sme pripravovali kapacity, pretože práce bude dostatok, tak skutočnosť je rozdielna a samozrejme to spôsobuje stavebným spoločnostiam problémy.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Pán Ďurček, čím je to spôsobené, veď čerpáme eurofondy, hovorí sa, že už z toho nového programu máme zazmluvnené všetky peniaze. Stále sa stavajú nejaké diaľnice, je toho teda málo? Kde sa stala chyba?

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Ďakujem. V prvom rade ja by som ešte zareagoval na to, čo povedal pán Kováčik, ten pokles alebo prepad stavebnej výroby môžeme registrovať hlavne za rok 2016. V roku 2015 ešte stavebná produkcia rástla, ale to len na upresnenie. Súhlasím v tom, že za minulý rok nastal istý pokles, hlavne v súvislosti s novou výstavbou. Na to môže mať samozrejme vplyv viacero faktorov. Určite na poli veľkých infraštruktúrnych projektov skončil nám predchádzajúci operačný program Doprava, kde sme dočerpávali fondové peniaze, hlavne teda do konca roku 2015. Zrejme teda nenastal plynulý prechod na nový operačný program, Integrovaná infraštruktúra, kde môžeme čerpať peniaze do roku 2020, takisto môžeme využívať fondové peniaze z takzvaného fondu CEF a o to všetko sa práve teraz snažíme, aby sme ten výpadok z minulého roka nejakým spôsobom dobehli, aby sme ten pokles zastavili.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Keď hovoríte, že nenastal plynulý prechod, tak prečo nenastal plynulý prechod?

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
To môže mať rôzne príčiny. Určite na to môžu vplývať aj faktory v jednotlivých projektoch. Všetci veľmi dobre vieme, že meškajú nám niektoré úseky diaľnic z rôznych dôvodov, niekedy môže mať na to vplyv posudzovanie vplyvov na životné prostredie, niekedy dlhšie verejné obstarávanie alebo prehodnocovanie ceny. Takže toto všetko môžu byť faktory, ktoré majú vplyv na trvanie tých infraštrukturálnych projektov a hlavne na ich spustenie, rýchle spustenie a rýchly priebeh.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Pán Kováčik, vy ste už minulý týždeň hovorili, že pre vás je to práve táto nestabilita a nejasná stratégia, ktorá sa mení pri každej vláde alebo sa prehodnocujú priority, že to je jeden z tých najväčších problémov. Ako veľmi vám to komplikuje život, ako stavbárom všeobecne?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Tak je treba povedať, že nielen stavbárom, Zväz stavebných podnikateľov a stavebná komunita predstavuje nielen stavbárov, ale aj projektantov, inžinierske firmy, to znamená všetkých, ktorí sa na výstavbe podieľajú. Čo sa týka komplikácie, ako som už povedal, je to predovšetkým rozpor medzi oficiálnymi dokumentami a plánovacími dokumentami, ktoré nám hovoria o nejakých objemoch, o nejakých dátumoch, o konkrétnych projektoch a skutočná realizácia predovšetkým v uplynulom roku bola iná. Niektoré projekty, ktoré boli plánované k spusteniu či už projektových prác alebo výstavby, tak nenaskočili, neboli podpísané zmluvy, prípadne boli prehodnocované, odkladané a prehodnocované priority, tak nám to vadí, pretože to spôsobuje neoptimálne využitie stavebných kapacít v jednotlivých spoločnostiach. Ak akákoľvek takáto disparita spôsobuje samozrejme zvýšené náklady stavebným spoločnostiam. To je ten jednoduchší prípad. V prípade, že by sa nám nepodarilo v priebehu tohto roka pokles zastaviť, tak už sa začneme dotýkať aj vôbec štrukturálneho využitia kapacít, to znamená presunu pracovníkov na iné práce, prípadne, to už nechcem pripúšťať, prepúšťaniu, prípadne iným hlbokým zmenám.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
A teda čo sa musí stať, aby sa ten pokles tento rok zastavil? Lebo evidentne verejné obstarávanie, ani posudzovanie vplyvu na životné prostredie sa nedá výrazne urýchliť, tie procesy musia dobehnúť. Možno v mnohých prípadoch je to spojené aj s výkupom pozemkov pod tými cestami. Vy veríte tomu teda, že ten pokles sa podarí zastaviť?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Tak samozrejme pán štátny tajomník Ďurček má pravdu v tom, že ide o dlhodobé procesy. My vnímame, že niektoré projekty, či už diaľničné, železničné, ale aj modernizácie ciest prvej triedy, prípadne krajských komunikácií, sú vo vysokom štádiu prípravy a v podstate pokiaľ sa ukončia v niektorých prípadoch diskusie o prioritách, o zmysluplnosti nastavenia tých projektov tak, ako doteraz boli nastavené a pustia sa, tak sa dá relatívne v krátkej dobe mesiacov tie projekty zaradiť späť a zaradiť na trh, či už v oblasti projektovania alebo výstavby. Takže v priebehu roka sa dá urobiť veľmi veľa.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Koľko je nejaké optimum, čo už by sme ako keby nezvládli postaviť s našimi zdrojmi ľudskými, čo je veľa a čo je málo? Lebo aj to je vaša ďalšia výčitka, že raz máte tej roboty nad hlavou a potom sú obdobia, kedy vlastne nemáte čo robiť vôbec?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Predovšetkým by sme sa veľmi neradi dostali do situácie uplynulých piatich rokov, kedy v roku 2010, 11, 12 bola kríza a taktiež jednak kríza ekonomická, ktorá zabrzdila súkromnú výstavbu a samozrejme aj bola dvojnásobná výmena vlády a to spôsobilo tiež prepad v tej dobe. V tej dobe bola katastrofálna situácia, v roku 2011, 12 na stavebnom trhu, kedy stavebné firmy museli prepúšťať, mali sme tu veľa bankrotov a podobne. A na druhú stranu, v priebehu niekoľkých rokov, v roku 2015 sme potom dobiehali a predovšetkým čerpali pôvodné programové obdobie eurofondov s tým, že sme sa dotýkali nedostatku stavebných kapacít, či už technologických alebo personálnych. Veľmi neradi by sme sa dočkali toho istého na konci tohto programového obdobia, zatiaľ čo teraz v podstate začíname nevyužívať stavebné kapacity v tomto roku a keby tento trend pokračoval, tak by sme sa mohli dočkať toho, že o 5 rokov, 2020, 21, 22 budeme dobiehať toto programovacie obdobie, budeme čerpať eurofondy a budeme opäť sa dotýkať nedostatku kapacít na trhu.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Pán Kováčik, myslíte si teda, že vláda zlyhala pri tom plánovaní týchto vecí?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Nemyslím si, že by vláda zlyhala a ani to takto netvrdíme. Skôr nám ide o to, že dochádza tu pomerne k širokej diskusii o prioritách a o zmysluplnosti projektov, tých, ktoré sú v podstate tesne pred výstavbou a ktoré doteraz kontinuálne boli pripravované a myslíme si, že je to nesprávne a že by sme sa mali v dlhšom horizonte pozrieť na stabilitu, na stratégiu a tam zaradiť alebo nezaradiť tie projekty, prípadne sa koncepčne rozhodnúť, akým spôsobom s nimi naložiť. Neberiem to, nie je to chyba tejto vlády, pretože všetky predchádzajúce vlády postupovali úplne rovnako, tak, ako pán štátny tajomník hovoril, je tu určité objektívne obdobie, kedy nová vláda naskočí a môže pokračovať. Ale zdá sa nám, že v tomto prípade sme až príliš otvorili diskusiu nad niektorými konkrétnymi projektami a spôsobilo nám to zdržanie.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Buďte konkrétni teda, o akých projektoch hovoríte?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Hovorím napríklad o diaľnici D1 pri Prešove...

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Teda južný obchvatPrešova?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
No tak on sa nesprávne začal laicky nazývať juhovýchodným obchvatom, pritom sa o žiadny obchvat Prešova nejedná. Ide o diaľnicu, ktorá zhodou okolností ide okolo Prešova, pretože to nie je ochvat mesta, to je diaľnica, ktorá má medzinárodný tranzitný charakter a táto pokiaľ je všeobecne známe a vieme, že táto súťaž na výstavbu bola ukončená, v podstate je vysúťažený zhotoviteľ a predsa nebola podpísaná zmluva a dočítali sme sa v médiách rôzne názory o význame, o rozsahu, o tom, či je treba štvorpruh alebo dvojpruh a či je treba také technické riešenie, iné technické riešenie a podobne. Vo svojej podstate akékoľvek, ako je zmena technického riešenia teraz, keď už je projekt nachystaný do výstavby, sa nám zdá proste príliš neskoro a prinajhoršom môže priniesť len ekonomické straty. Poďme sa takto pozrieť, poďme si analyzovať iné projekty, ktoré sú plánované v dlhodobejšom horizonte na výstavbu v rokoch 2019, 20, 21, tam máme na to čas. Ale tam, kde projekt je vlastne nachystaný do výstavby, tak si myslím, že to je príliš neskoro.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
A druhá vec je ale teda, nie je ten argument racionálny, že keď sa dá ušetriť za tú cestu, tak prečo vlastne platiť takú drahú?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
To je otázka taktiež, na ktorú beží pomerne široká diskusia, predovšetkým laická. Prostredníctvom médií sme sa dočítali rôzne pomerne neodborné názory, vytrhnuté z kontextu, ktoré nepostihujú celú podstatu a problematiku. Tá diaľnica bola dlhodobo naplánovaná v nejakej koncepcii s nejakou životnosťou, s nejakými prevádzkovými nákladmi a nedá sa povedať, že by jednotlivý zásah niekoho, kto možno ani nemá celkovo informáciu komplexnú a nepozná všetky detaily toho projektu, tak mohol prísť so zázračným riešením, ktoré by usporilo prostriedky. Ja aspoň zatiaľ som v tej diskusii žiadne také riešenie nevidel, ani takýto návrh.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Ďakujem pekne. Pán Ďurček, tak čo máme vlastne teraz rozrobené, na čo sa čaká, koľko úsekov, čo to všetko prinesie do slovenskej ekonomiky v nasledujúcom období?

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
No v prvom rade treba povedať, že táto vláda nezmenila priority v oblasti výstavby infraštruktúry. Jednoducho každá vláda, predpokladám, že má eminentný záujem na tom, aby sa tá infraštruktúra budovala čo najlepšie v čo najväčšom rozsahu. To platí automaticky aj pre túto vládu aj pre náš rezort. Koniec koncov v súčasnej dobe máme rozostavaných 7 diaľničných úsekov na D1 a na D3. Takisto je živý jeden úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen - Pstruša. Pripravuje sa, dúfajme, že čo najskôr začne aj realizácia projektu D4 - R7. To znamená obchvat Bratislavy a R7 smerom na Komárno. To sú všetko veľké projekty, ktoré v tomto období, samozrejme nejedná sa o jeden rok, ale o obdobie minulého, tohto a nasledujúcich období. Predstavujú objem investícií nad 3 miliardy eur, takže štát sa snaží dať do infraštruktúry to, čo sa dá...

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Keď do toho môžem vstúpiť, nestane sa to, na čo upozorňuje pán Kováčik, že zrazu tej roboty budú mať veľmi veľa? Na konci toho programovacieho obdobia?

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Ja si myslím, že nie, pretože fondové peniaze, ktoré čerpáme a chceme čerpať, sú alokované na programové obdobie do roku 2020, keď sa pozrieme na to, ako investuje kľúčový investor, z tohto pohľadu Národnádiaľničnáspoločnosť, tak tie investície sú naplánované do jednotlivých rokov. Áno, ako som už povedal, v minulom roku tam bol prepad, tento rok sa chceme alebo NDS sa chce dostať na úroveň investícií, tesne nad hranicu 800 miliónov eur. To sú všetko údaje, ktoré ten trh má k dispozícii, vie sa na to pripraviť aj celý sektor stavebných podnikateľov. Takže nemyslím si, že by nastala situácia, že by sme zastihli stavebných podnikateľov nepripravených.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Dobre, páni, poďme teda debatu teraz posunúť. Sú tu ešte ďalšie výzvy týkajúce sa aj pracovnej sily, toho, že sa robí u nás na živnosť táto práca, že málo študentov má záujem o ten odbor, ale keďže ste tu vy, pán Ďurček, ako štátny tajomník ministerstva výstavby, ktorý ste zodpovedný aj za nový stavebný zákon, poďme asi rozdebatovať túto tému. Stále nám platí niekoľkokrát novelizovaná právna norma z roku 76. Pán Kováčik, v čom je ten zákon problematický a veríte tomu, že nájde sa politická vôľa na reálnu zmenu toho zákona, respektíve na prijatie nového? Lebo už sme s tým mali istú skúsenosť v predošlom volebnom období.

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Tak stavebný zákon je už evergreen, ktorý sa snažíme riešiť nielen s touto vládou, predchádzajúcou vládou, ale už je to cez niekoľko vlád. Ten starý zákon nevyhovuje už dnes v podstate v ničom. Tých problematických kritických miest, ako ste povedali, je to 40 rokov. Za 40 rokov sa naša spoločnosť posunula absolútne niekam inam a dnes procedúry, ktoré sú síce mnohými novelami upravované, ale celou koncepciou organizácie výstavby na Slovensku nevyhovuje. Ja myslím, že táto vláda je veľmi ambiciózna a myslím, že ten prístup, aký je, naozaj vybudovať a postaviť úplne nový zákon, moderný, v novej štruktúre, zodpovedajúci duchu doby, tak si myslím, že to je veľmi dobrý pozitívny prístup. My tomu sme veľmi naklonení a samozrejme všetky svoje odborné znalosti veľmi radi poskytneme k tomu, aby sa ten nový zákon narodil.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Pán Ďurček, akú máte vy ambíciu? Čo tým zákonom chcete ako keby zmeniť, vylepšiť?

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Ja by som v prvom rade reagoval na to, že vy ste to spomenuli, keď ste sa pýtali pána Kováčika, či si myslí, že sa nájde politická vôľa na prijatie nového stavebného zákona. Ja si myslím, že prijatie nového stavebného zákona nie je politická otázka. Je to v prvom rade odborná téma, odborná otázka. Nemyslím si ani, že v predchádzajúcom období stavebný zákon nebol prijatý kvôli nedostatku politickej vôli.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Vtedy Ján Počiatek povedal, že by bolo vhodné, ak by sa na tom dohodlo ako keby široké politické spektrum.

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Ja to skôr vnímam alebo interpretujem tak, že pokiaľ sa nám podarí dohodnúť sa s odbornou verejnosťou, so stavovskými a profesijnými organizáciami, s rozhodujúcimi záujmovými združeniami, samosprávami. To znamená, keď nájdeme odbornú zhodu o tom, v akej podobe bude konečné znenie stavebného zákona, lebo ja by som skôr povedal možno predpisov na úseku výstavby, tak nevidím dôvod, aby sa nenašla politická vôľa.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Dobre a tú zhodu medzi tými odborníkmi nachádzate? Alebo sú tam teraz nejaké trecie plochy, nazvem to tak.

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
My sme zvolili trošku iný prístup v príprave tých stavebných predpisov. Snažíme sa samozrejme diskutovať s tými rozhodujúcimi partnermi na odbornom poli, ale zároveň sa snažíme sami pripraviť nejaký konkrétny hmatateľný výsledok, návrh textu zákona alebo právnych predpisov, kde na jednej strane zohľadňujeme to, čo hovorí odborná verejnosť a tie rozhodujúce subjekty, na druhej strane ich žiadame istým spôsobom aj o trpezlivosť a chceme ich prizvať na to odborné fórum a na tú prácu na tých stavebných predpisov v momente, keď budeme mať nejaký konkrétny výsledok a chceme sa baviť teda o konkrétnom texte.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Aký je nejaký časový rámec?

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Tak ako je všeobecne známe, pán minister predstavil plán predložiť verejnosti návrh stavebného zákona na jeseň, respektíve do konca tohto roka. Ja dúfam, že sa nám ho podarí naplniť. Musím možno trošku aj sebakriticky povedať, že je potrebné si uvedomiť, že my ten zákon robíme s tým istým tímom ľudí, ktorý sme mali v predchádzajúcom období. My musíme prekonať istú zmenu v myslení a v prístupe k tej práci, tak dúfam, že sa nám to podarí.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Čiže nového zákona by sme sa mali dočkať kedy? V januári budúceho roka trebárs alebo?

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Ja zatiaľ zostanem pri tom, čo povedal aj pán minister a budeme sa snažiť o to, aby to bolo do konca roka.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Do konca roka v parlamente? Hej? Alebo?

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Predstaviť verejnosti do konca roka, lebo legislatívny proces je...

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Čiže koľko mesiacov to bude trvať?

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Medzirezortné pripomienkové konanie minimálne trvá niekoľko mesiacov. Predstaviť verejnosti znamená už aj po práci a po debate s odbornou verejnosťou.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Je to dostatočný čas alebo privítali by ste, keby ten proces bol rýchlejší, pán Kováčik?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Ja dávam za pravdu pánovi štátnemu tajomníkovi Ďurčekovi. Táto norma, respektíve stavebné predpisy, pretože ešte nevieme, ako ten stavebný zákon bude vyzerať, či bude jeden alebo bude to dokonca niekoľko noriem, ono je to v zásade, forma nie je rozhodujúca, dôležitý je obsah a forma riešenia, tak myslím, že je to veľmi komplikovaná sústava problematiky a radšej počkajme a odborne prediskutujme všetky aspekty a plynule pracujme. Takže ja sa prikláňam k tomu, aby sme ten odborný návrh zákona, do konca roka máme už len v úvodzovkách nejakých 9 mesiacov alebo 8, takže dajme tomu nejaký priestor a budem veľmi rád, keď vznikne kvalitný návrh, o ktorom bude o to menej diskusií a polemík v tom medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Vrátim sa k tomu školstvu, pán Kováčik. Bude mať kto stavať o 10 rokov na Slovensku, budeme mať dosť stavbárov alebo budú tu Ukrajinci, Rumuni, Bulhari?

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Ja sa najprv dotknem interpretácie v médiách, že stavebníctvo má nedostatok zamestnancov dnes. Dnes nemáme nedostatok zamestnancov, skôr začíname pociťovať problematiku kvalifikácie a štruktúry zamestnancov už dnes. Hovoríte o desiatich rokoch, pokiaľ neurobíme zásadné opatrenia na poli výchovy a vzdelávania a to ako školskom, to znamená mladých, ale aj postgraduálnom, to znamená vzdelávanie už zamestnaných a dospelých, tak ten nedostatok zamestnancov budeme mať a predovšetkým si dovolím upozorniť na to, že po roku 2020 budeme mať záväzným spôsobom cez európske smernice nariadené stavať budovy a stavby len nízkoenergetické, takmer s nulovou spotrebou elektrickej energie, zelené budovy. To znamená, priaznivé k životnému prostrediu. To vyžaduje nové prístupy, nové technológie a na to musíme našich zamestnancov pripraviť. Takže to nie je otázka len starnutia populácie. Nám medziročne kontinuálne populácia starne, tak ako nám starnú zamestnanci a tým, že mladí prichádzajú v podstatne menšej miere, ale zároveň budú požiadavky na úplne novú kvalifikačnú štruktúru tých zamestnancov. A tam si dovolím povedať, že importom zo zahraničia vysokokvalifikovaných zamestnancov a to nehovoríme len o inžinieroch, ale hovoríme aj o robotníckych profesiách, remeselných profesiách, nevybudujeme, neudržíme kvalitné stavebníctvo.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Tak zdá sa, že tých výziev je dosť a môžeme v tom nabudúce pokračovať aj pri úplne inej debate, možno s niekým z ministerstva školstva. Veľmi pekne ďakujem Pavlovi Kováčikovi, prezidentovi ZdruženiastavebnýchpodnikateľovSlovenska.

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Ďakujem veľmi pekne.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
A ďalším hosťom relácie Z prvej ruke dnes bol štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby, Peter Ďurček. Ďakujem, že ste prišli.

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstvadopravy a výstavby
--------------------
Ďakujem aj ja, príjemný deň.

Martin STRIŽINEC, moderátor
--------------------
Na celé Slovensko vás pozdravuje Martin Strižinec, užite si dnešné popoludnie.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie