Vykurovanie veľkopriestorových a halových objektov

Publikácia ponúka komplexne spracovanú problematiku vykurovania veľkopriestorových halových objektov, teda budov priemyselných, športových, kultúrnych, výstavných a podobne, počnúc definovaním požiadaviek na vnútornú klímu cez výpočet energetickej bilancie v svetle najnovších európskych noriem s uvážením tepelnej ochrany budov. Ide o ucelenú a v takejto podobe prvú monografiu, ktorá hovorí o otázkach energetickej náročnosti zásobovania budov teplom. Súčasne prezentuje postupy výpočtu a návrhu systémov vykurovania a prípravy teplej vody, podrobne predstavuje jednotlivé vykurovacie systémy, a to podlahové teplovodné a elektrické vykurovanie, vykurovanie zavesenými sálavými panelmi, infračervenými žiaričmi, individuálnymi sálavými panelmi a konvektormi, vykurovanie, respektíve vetranie teplovzdušnými jednotkami a v neposlednom rade uvažuje aj kombinácie jednotlivých systémov navzájom.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie