Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb

Vládny program protipovodňovej ochrany rozpracovaný na obdobie do roku 2010 ráta s tým, že už v najbližších rokoch by sa malo do prečerpávacích staníc, pobrežných hrádzí či protipriesakových stien vložiť viac ako 15 miliárd korún. Protipovodňová ochrana tak môže stavbárom poskytnúť mnohé lukratívne zákazky... Po vstupe do EÚ sa slovenskému vodohospodárskemu podniku, ktorý zabezpečuje ochranu krajiny pred povodňami, otvorila cesta k miliardovým podporám z eurofondov. (Zdroj: Trend, 30. 5. 2005)
Publikácia Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb sa popri stručnej histórii vodného staviteľstva zaoberá typológiou priehrad a hrádzí, analýzou determinujúcich faktorov pri ich návrhu, interakciou vodnej stavby s prostredím, zásadami návrhu jednotlivých typov priehrad a hrádzí, monitorovaním parametrov bezpečnosti samotnej vodnej stavby, faktormi starnutia týchto stavieb s prostredím a ich adaptability na zmeny v priebehu dlhej životnosti, analýzou porúch a anomálií sypaných priehrad a hrádzí a ich sanáciou.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie